Informacje na temat NAUKI ZAWODU dostępne są w Biurze Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku codziennie w godzinach: 08:00-15:00.

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się poprzez:

  • naukę zawodu,
  • przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach oraz dokształcanie teoretyczne.
/dotyczy uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową/

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze robotnika przyuczonego i może dotyczyć prac, których rodzaj nie wymaga odbycia nauki zawodu.
/dotyczy uczniów, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej/

Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która nie przekroczyła 18 lat.

Istnieje możliwość podpisania umowy o pracę w celu nauki zawodu dla uczniów, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli szkołę podstawową i ukończyli 18 lat – ale tylko do 31 grudnia tego roku w którym jednocześnie ukończyli szkołę podstawową i 18 lat.

Uczniowie pobierając praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych kształcą się w Branżowych Szkołach I Stopnia. Po zakończeniu nauki otrzymują świadectwo szkolne oraz po zdaniu egzaminu, którego koszty ponoszą pracodawcy, uzyskują tytuł czeladnika. Absolwenci szkół zawodowych mogą kontynuować naukę w szkole średniej a jednocześnie już podjąć pracę.

W obecnych czasach istnieje zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami zawodowymi. Po trzech latach pracy w danym zawodzie można przystąpić do egzaminu mistrzowskiego, który jest jednoznaczny z uzyskaniem tytułu technika.

Świadectwo czeladnicze oraz Dyplom mistrzowski są honorowane zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego kraju.

Okres na jaki została podpisana umowa o pracę w celu nauki zawodu zostaje wliczony do wysługi lat od których zależą uprawnienia emerytalno- rentowe.

Dokumenty potrzebne do spisania umowy o praktyczną naukę zawodu:

  1. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, że uczeń jest zdrowy i może pracować w danym zawodzie – wystawione na zakład pracy, w którym uczeń będzie pobierał praktyczną naukę zawodu
  2. Zaświadczenie ze Szkoły Branżowej I Stopnia, że uczeń jest kandydatem do kl. I
  3. PESEL – potwierdzony dokumentem (np. legitymacja szkolna)

* uczeń, który nie ma ukończonych 15 lat – musi posiadać pozytywną opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej
* jeżeli uczeń ma opiekuna prawnego – należy dołączyć postanowienie sądu

Dokumenty potrzebne do spisania umowy o przyuczenie do wykonywania określonej pracy:

  1. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, że uczeń jest zdrowy i może pracować w danym zawodzie – wystawione na zakład pracy, w którym uczeń będzie pobierał przyuczenie
  2. Zaświadczenie ze Szkoły – do której klasy uczęszcza i planowany termin ukończenia nauki oraz że uczeń jest objęty opieką OHP
  3. PESEL – potwierdzony dokumentem (np. legitymacja szkolna)
  4. Oświadczenie pracodawcy o zakresie przyuczenia (druk z Cechu)

* uczeń, który nie ma ukończonych 15 lat – musi posiadać pozytywną opinię z poradni psychologiczno pedagogicznej
* jeżeli uczeń ma opiekuna prawnego – należy dołączyć postanowienie sądu