1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, CELE I ZADANIA

&1

 1. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców - zwany dalej "CECHEM" jest z zastrzeżeniem postanowień & 6 ust. 4 statutu, dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, małej i średniej przedsiębiorczości w rozumieniu ustawy o swobodnie działalności gospodarczej /Dz.U 2015 poz.584 z późn.zm./.
 2. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24.07.2015 o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego /Dz.U.2015 poz.. 1240 z późn.zm./ oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Dz.U 2015 poz. 149 z późn.zm./.
 3. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 /Dz.U 2015 poz. 1182 z późn.zm./ zwanej dalej ustawą o rzemiośle oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 o organizacjach pracodawców /Dz.U 2015 poz. 2029 i ustaw wymienionych w &1 pkt.1 i 2..
 4. Cech nosi nazwę: CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW w RADOMSKU.
 5. Siedzibą Cechu jest miasto Radomsko - teren działania Cechu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polski; zadania o których mowa w ustawach wymienionych w ust. 1-3 Cech wykonuje na obszarze województwa łódzkiego w granicach administracyjnych powiatu radomszczańskiego.

& 2

 1. Celami Cechu są:
  1. promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemieślników,
  2. reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji publicznej, sądów, związków zawodowych, urzędów,
  3. prowadzenie na rzecz członków działalności gospodarczej i społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej,
  4. utrwalanie więzi środowiskowej i podstaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika,
  5. wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej w Łodzi, w której Cech jest zrzeszony zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków Cechu,
  6. udzielanie pomocy rzemieślnikom i innym przedsiębiorcom zrzeszonym w Cechu,
  7. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje, których dotyczyć to może.
 2. Cele określone w ust. 1 Cech realizuje poprzez:
  1. udzielanie swoim członkom porad i instruktażu, a także wszechstronnej informacji oraz pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu,
  2. przedstawianie organom samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadku naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego,
  3. prowadzenie poradnictwa prawnego i podatkowego dla swoich członków,
  4. organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
  5. udzielanie na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej członków Cechu, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego.
  6. rozpatrywanie skarg na działanie członków Cechu,
  7. prowadzenie bliskiej współpracy z władzami szkolnymi w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w rzemiośle,
  8. delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczegółowe - w tym do Powiatowej Rady Zatrudnienia - a także do organizacji społecznych, w których Cech uczestniczy,
  9. pomoc instruktażowo - szkoleniową dla członków Cechu w zakresie BHP, prawa pracy, i wymogów sanitarno - epidemiologicznych,
  10. dokonywanie - na wniosek osoby zainteresowanej - fachowej oceny pracy wykonanej przez członka Cechu i wydanie w tym przedmiocie pisemnej opinii,
  11. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników Cechu i członków ich rodzin,
  12. wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających z zaistniałych potrzeb.
 3. Cech swoje cele statutowe, określone w ust. 1, realizować może poprzez prowadzenie rodzajów działalności gospodarczej: wynajem nieruchomości na własny rachunek, sprzedaż hurtową pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego, sprzedaż detaliczną mebli i artykułów użytku domowego, działalność rachunkowo - księgową, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nieklasyfikowane, działalności związanej z zatrudnieniem oraz działalności związanej z administracyjną obsługą biura i pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej.

& 3

Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Łodzi i może też być członkiem innych organizacji gospodarczych.

& 4

W wyniku zawarcia pisemnego porozumienia pomiędzy Zarządem Cechu, z Zarządem Izby Rzemieślniczej w Łodzi - opartego o poprzednie uchwały obu tych organów - Cech z upoważnienia Izby Rzemieślniczej w Łodzi sprawować będzie nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, zatrudnionych przez członków Cechu prowadzących działalność na obszarze jego działania.

& 5

Nadzór, o którym mowa w & 4 realizowany jest w szczególności przez wykonywanie zadań:

 1. współpracy z samorządem powiatu i gmin, dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy zatrudniani w celu przygotowania zawodowego u pracodawców - rzemieślników realizują dokształcanie teoretyczne.
 2. współpracy z organami nadzoru nad warunkami pracy w zakładach szkolących.
 3. przyjmowania od pracodawców szkolących, oświadczeń dotyczących spełnienia warunków do szkolenia i ustalającego maksymalną liczbę szkolonych pracowników młodocianych.
 4. prowadzenie ewidencji pracodawców - rzemieślników szkolących, informowanie o stanie zatrudnienia pracowników młodocianych szkolonych w zawodzie i o miejscach wolnych do wykorzystania w procesie szkolenia.
 5. prowadzenie ewidencji umów o pracę w celu przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawców - rzemieślników.
 6. ustalenie posiadającej przygotowanie pedagogiczne osoby odpowiedzialnej za nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle.
 7. organizowanie cyklicznych spotkań instruktażowych z mistrzami szkolącymi.
 8. prowadzenie doradztwa oraz udzielanie informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem zarówno dla szkolących i jak i szkolonych, prowadzenie działalności mediacyjnej w zakresie sporów wynikłych na tle realizacji procesu szkolenia.
 9. udzielania informacji o wolnych miejscach do nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych, udzielanie pomocy młodocianym pragnącym z uzasadnionych przyczyn zmienić miejsce lub profil szkolenia.
 10. promowanie nauki zawodu prowadzonej w rzemieślniczych zakładach przez upowszechnianie informacji o płynących stąd korzyściach dla szkolących i szkolonych wraz z określeniem praw i obowiązków stron procesu szkolenia.
 11. przygotowanie, udostępnianie i informowanie o dokumentacji niezbędnej do realizacji procesu szkolenia i sposobie jej prowadzenia.
 12. organizowanie - w miarę potrzeby - uroczystego podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego połączonego z omówieniem podstawowych praw i obowiązków mistrzów i młodocianych uczniów przy udziale ich rodziców.

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

& 6

 1. Członkami Cechu mogą być osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U 2015 poz.584 z późn.zm./:
  1. z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej w imieniu własnym i na rachunek tej osoby - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  2. wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w & 6 pkt.1 a,
 2. Za zgodą Zarządu Cechu członkami cechu mogą być także:
  1. małżonek lub zstępny osoby, o której mowa w & 6 ust. 1 jeżeli uczestniczy w wykonywaniu przez tę osobę działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła,
  2. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą niebędące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą.
 4. Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach ustawy o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Łodzi, a działalność tę prowadzi w granicach administracyjnych obszaru działania Cechu.
 5. Członkami Cechu mogą być również osoby, które przez ostanie 15 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej.

& 7

 1. Warunkiem przyjęcia członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja - pod nieważnością - winna mieć formę pisemną, zostać podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie o gotowości do uiszczania należnych Cechowi składek członkowskich.
 2. Organem uprawnionym do przyjmowania deklaracji jest Zarząd Cechu.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia członka powinna zostać podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

& 8

 1. O decyzji odmowy przyjęcia na członka Cechu, zawiadamia się zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni od daty jej podjęcia. Zawiadomienie musi być pisemne i zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie do odwołania.
 2. Odwołanie do odmownej decyzji służy zainteresowanemu w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie złożyć należy do Walnego Zgromadzenia, które winno je rozpatrzyć na najbliższym zebraniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

& 9

 1. Członkowie Cechu mają prawo do:
  1. korzystania z pomocy i świadczeń w zakresie określonym w & 2 Statutu,
  2. wybierania i wybieralności do organów Cechu,
  3. zgłaszania wniosków usprawniających pracę Cechu,
  4. Wnoszenia odwołań do uchwał i decyzji Zarządu Cechu dotyczących praw członkowskich do Walnego Zgromadzenia w trybie przypisanym statutem,
  5. obecność podczas rozpatrywania spraw przez nich wniesionych lub ich dotyczących,
  6. wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń, sprawozdań rocznych Zarządu Cechu, protokołów pism pokontrolnych oraz sprawozdań z wykonania zaleceń.
  7. uzyskiwania od Zarządu lub Biura Cechu na zebraniach informacji o działalności Cechu, jego wynikach i zamierzeniach.
 2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:
  1. został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
  2. został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,
  3. zalega z płatnościami składki cechowej powyżej pół roku mimo pisemnego wezwania o jej uregulowanie w dodatkowym terminie.

& 10

Członkowie cechu są zobowiązani:

 1. przestrzegać prawo, zasady etyki i godności zawodowej oraz współżycia społecznego,
 2. stosować się do postanowień statutu i uchwał organów cechowych,
 3. regularnie opłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
 4. poddawać kontroli działalność swojego zakładu w zakresie przestrzegania zasad jego prowadzenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesu szkolenia zawodowego pracowników młodocianych,
 5. rzetelnie, terminowo i sumiennie wykonać swoje powinności zawodowe, dbać o jakość usług lub produkcji oraz rozpatrywać rzeczowo zgłoszone w tym przedmiocie reklamacje odbiorców.

& 11

Członek Cechu obowiązany jest w ciągu 30 dni zawiadomić Biuro Cechu o zaniechaniu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub o przeniesieniu siedziby swojego zakładu poza teren działalności Cechu.

& 12

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

 1. wystąpienia,
 2. wykreślenia,
 3. wykluczenia.

& 13

Członek Cechu może z niego wystąpić za pisemnym wypowiedzeniem, którego termin wynosi trzy miesiące i liczony jest począwszy od końca miesiąca, w którym wypowiedzenie to zostało złożone. Termin ten może zostać skrócony w przypadku porozumienia się występującego członka z Zarządem Cechu.

& 14

 1. Wykreślenie członka następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.
 2. Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd Cechu. O uchwale Cech obowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka listem poleconym w terminie 14 dni od daty uchwały wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o możliwości odwołania się w trybie przepisanym & 51 statutu.
 3. W przypadku nie wniesienia odwołania, uchwała o wykreśleniu staje się skuteczna z datą doręczenia jej zainteresowanemu członkowi. Zawiadomienie o wykreśleniu zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany jego adresu, ma moc prawną doręczenia.
 4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym jego odwołania i je popierać oraz składać stosowne wyjaśnienia.
 5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywana sprawa odwołującego się członka. Cech obowiązany jest go zawiadomić listem poleconym w terminie 14 dni przed datą Zgromadzenia.
 6. W przypadku nie uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania członka, jego wykreślenie staje się skuteczne z datą odbycia Zgromadzenia.

& 15

 1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając potrzeby finansowania działalności organizacyjno - samorządowej Cechu a także wydatki na działalność statutową Cechu oraz organizacji, których Cech jest członkiem.
 2. Nie uregulowane w ciągu sześciu miesięcy składki podlegają wyegzekwowaniu w drodze sądowej po uprzednim wezwaniu do ich dobrowolnego zapłacenia w dodatkowym terminie.

& 16

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nazwać godność:
  1. "honorowego starszego" lub "honorowego członka" Cechu osobom, które mają szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą działalności rzemieślniczej,
  2. "honorowego członka" Cechu osobom, które przez 20 lat były członkami Cechu i z uwagi na przejście na rentę lub emeryturę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.
 2. Osoby posiadające godności honorowe, o których mowa w ust. 1, mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

III ORGANY CECHU, SEKCJE ZAWODOWE, KOMISJE

& 17

 1. Organami Cechu są:
  1. Walne Zgromadzenie
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Cechowy
 2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit b/-d/
 3. Kadencja organów wymienionych w ust. 1 lit b/-d/ trwa cztery lata
 4. Osoba pełniąca funkcje w organach statutowych ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa, statutu, uchwał organów Cechu i winna postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
 5. Członkowie organów statutowych Cechu, winni czynu lub zaniedbania, przez które Cech poniósł szkodę odpowiadają za nią osobiście. Do tej odpowiedzialności mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników, przy czym jako górną granicę odszkodowania za czyn z winy nieumyślnej przyjmuje się dwunastokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w obowiązujących przepisach.

& 18

 1. Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w & 17 ust.1, a także wybory przedstawicieli na Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w Łodzi dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwał, uwzględnia się tylko głosy oddane "za" i "przeciw" uchwale.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

& 19

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu działania ustalonego statutem.

& 20

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie statutu i jego zmiany,
 2. wybór Starszego Cechu, a także pozostałych członków Zarządu Cechu, przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej, a także przewodniczącego i członków Sądu Cechowego,
 3. wybór przedstawicieli na Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w Łodzi,
 4. określenie wysokości składek cechowych,
 5. uchwalanie zasad dobrowolnych świadczeń członków Cechu na określone cele,
 6. uchwalanie planów finansowych oraz dokonywanie podziału nadwyżki bilansowej względnie pokrycie strat,
 7. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Cechu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenie sprawozdań roboczych i bilansów, podejmowanie w tych sprawach uchwał,
 8. udzielanie absolutorium Zarządowi Cechu,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji wymienionych w &3 lub wystąpienia z nich,
 11. upoważnienie Zarządu Cechu do zaciągania pożyczek pieniężnych, a także do zbywania ruchomości mających znaczenie artystyczne, historyczne lub naukowe,
 12. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 13. nadawanie godności honorowego Starszego Cechu lub honorowego członka Cechu,
 14. rozpatrywanie odwołań członków do decyzji lub uchwał Zarządu Cechu.
 15. Rozpatrywanie innych spraw przewidzianych statutem lub przedstawionych przez członków, bądź organa Cechu w obowiązującym trybie.

& 21

Odwołanie Starszego Cechu, członka Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej lud Sądu Cechowego nastąpić może upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym.

& 22

 1. Jeżeli Cech liczy większej niż 300 członków Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu Zebraniem Delegatów.
 2. Delegatów wybierają sekcje zawodowe na okres kadencji Zarządu Cechu w proporcjach jednego delegata na 5 członków.
 3. Do zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy o Walnym Zgromadzeniu.
 4. Na żądanie ¼ ogółu członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.

& 23

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy w jego zastępstwie, na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Ponadto Zarząd Cechu obowiązany jest podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:
  1. Komisji Rewizyjnej
  2. ¼ ogółu członków lub delegatów
 3. Domagający się zwołania Walnego Zgromadzenia winni zgłosić Zarządowi Cechu stosowny wniosek na piśmie z podaniem porządku obrad tego Zgromadzenia. W takim przypadku Zgromadzenie winno odbyć się w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia żądania. O ile Zarząd Cechy zwołania Zgromadzenia nie dokona, Waleni Zgromadzenie władna jest zwołać Komisja Rewizyjna lub komisja wyłoniona przez ten ogół członków, który domagał się zwołania Zgromadzenia.

& 24

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia powiadamia się wszystkich członków oraz organizacje wymienione w &2 statutu listami poleconymi lub okólnikiem, za potwierdzeniem jego przyjęcia wiadomości, co najmniej 14 dni przed terminem obrad.
 2. W Walnym Zgromadzeniu oprócz osób uprawionych w myśl ust. 1 mogą brać udział osoby zaproszone przez zwołującego Zgromadzenie.
 3. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy również zamieścić informację o wyłożeniu do wglądu w Biurze Cech odpowiednio do porządku obrad:
  1. zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły
  2. sprawozdania Zarządu Cechu
  3. projektu uchwał
  4. protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 4. Członkom, którzy zalegają z zapłatą składek cechowych przez okres ponad sześciu miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku przedłożenia dowodu opłaty składek, zostaną pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.

& 25

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy w jego zastępstwie. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 2. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zgromadzenia określa regulamin.

& 26

 1. Walne Zgromadzenie, zwołane zgodnie z postanowieniami &24 statutu, jest zdolne do podejmowania uchwał, o ile w ich podjęciu uczestniczy co najmniej ¼ ogólnej liczby członków Cechu.
 2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymagającej liczby członków (quorum), zwołujący Zgromadzenie zobowiązany jest zwołać je ponownie, nie późnij niż 14 dni po pierwszym terminie. W takim przypadku Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków.
 3. Uchwały mogą być podejmowane przez Walne Zgromadzenie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości Członkom Cechu w terminie i w sposób określony &24 statutu. Walne Zgromadzenie może zdecydować o uzupełnieniu porządku obrad.
 4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu lub zmianie porządku obrad, wymagają dla swej ważności 2/3 oddanych głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta zmiana statutu Cechu.
 5. W głosowaniu an Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

& 27

 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów o ile statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości członków obecnych na Zgromadzeniu, głosowanie jest tajne.
 2. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje jego przewodniczący lub sekretarz. Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowuje Biuro Cechu.

ZARZĄD CECHU

& 28

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową działalność.

& 29

 1. Zarząd Składa się z 7 osób, w tym Starszego Cechu, dwóch Podstarszych, Sekretarza, Skarbnika i dwóch członków. Walne Zgromadzenie wybiera wprzód Starszego Cechu, a następnie pozostałych członków Zarządu razem.
 2. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos. O ile w dwóch kolejnych turach wyborów nie dokonano wyboru wszystkich członków Zarządu, w kolejnej turze wyborów liczy się wyłącznie ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. Gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą ilość głosów należy pomiędzy nimi przeprowadzić dogrywkę głosowania.
 3. Zarząd Cechu na pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy Starszy Cechu, wybiera w głosowaniu jawnym, 2 Podstarszych, Skarbnika, Sekretarza.
 4. Do zarządu Cechu mogą być wybierani wyłącznie członkowie Cechu.
 5. Kandydat na Starszego Cechu winien posiadać co najmniej 10 letni staż członkowski w Cechu.
 6. Funkcje Starszego Cechu można pełnić przez cztery kolejne kadencje. Wybór tej samej osoby na piątą kolejną kadencję może nastąpić, gdy opowie się za tym w tajnym głosowaniu co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia.
 7. W razie zmniejszenia składu Zarządu Cechu w trakcie trwania kadencji na skutek rezygnacji, śmierci lub odwołania co najmniej 1/3 j3go członków, przeprowadza się wyboru uzupełniające.
 8. W przypadku rezygnacji, śmierci lub odwołania Starszego Cechu w trakcie kadencji, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego nowego Starszego Cechu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Postanowienia &29 ust. 2,4,5 i 6 statutu stosuje się odpowiednio. Do czasu wyboru uzupełniającego funkcję Starszego Cechu pełni Podstarszy Cechu wskazany uchwałą Zarządu

& 30

Zarząd Cechu prowadzi wszystkie sprawy Cechu, za wyjątkiem tych spraw, które statut zastrzega do kompetencji innych organów.

& 31

Do zakresu działania Zarządu Cechu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

 1. Reprezentowani interesów członków wobec terenowych organów państwowych i samorządowych, sądów, organizacji gospodarczych i społecznych.
 2. Gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
 3. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowanie wniosków na te zgromadzenia.
 4. Powoływanie komisji spośród członków Cechu na okres kadencji.
 5. Realizowanie ustalonych zasad współdziałania z organizacjami, których Cech jest członkiem.
 6. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Cechu oraz ustalenie wysokości jego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w Cechu zasadami płacowymi.
 7. Rozpatrywanie skarg i wniosków na członków Cechu.
 8. Przyjmowanie i wykreślanie członków Cechu.
 9. Uchwalanie zasad wynagradzania pracowników cechu.
 10. Wybieranie delegatów reprezentujących Cech w komisjach lub innych ciałach powołanych przez terenowe organa samorządowe lub państwowe, a także w organizacjach, o których mowa w &3 statutu, za wyjątkiem Izby Rzemieślniczej i jej organów.

& 32

 1. Posiedzenia Zarządu Cechu odbywają się raz w miesiącu. Zwołuje je Starszy Cechu lub Podstarszy w jego zastępstwie, przy czym o czasie i miejscu posiedzenia należy członków Zarządu powiadomić na siedem dni przed terminem.
 2. W posiedzeniu Zarządu uczestniczy Dyrektor Biura Cechu z głosem doradczym.

& 33

 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 3. Szczegółowy tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

KOMISJA REWIZYJNA

& 34

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem i działalnością Sądu Cechowego.
 2. Komisja składa się z Przewodniczącego i 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera wprzód Przewodniczącego Komisji, a następnie łącznie wszystkich członków. Postanowienie &29 ust. 2 statutu ma odpowiednie zastosowanie.
 3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie zastępce przewodniczącego i sekretarza.
 4. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Postanowienie &29 ust. 2 Statutu stosuje się odpowiednio.

& 35

 1. Do zadań Komisji należy:
  1. Badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków Cechu – badanie winno nastąpić w każdym czasie.
  2. Badanie rocznych sprawozdań finansowych i bilansów i zgłaszanie w tej sprawie wniosków Walnemu Zgromadzeniu Członków.
  3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności.
  4. Zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi Cechu.
  5. Wydawanie zaleceń Zarządowi Cechu w razie stwierdzenia nieprawidłowości w toku prowadzonej kontroli.
 2. Szczegółowy zakres i tryb pracy Komisji określa uchwalony przez nią regulamin.

SĄD CECHOWY

& 36

Sąd Cechowy jest organem orzekającym w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, której podlegają wszyscy członkowie Cechu za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła lub innej działalności gospodarczej.

& 37

 1. Sąd Cechowy składa się z Przewodniczącego i 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu. Najpierw wybierany jest Przewodniczący Sądu, a następnie wszyscy członkowie razem. Postanowienie &29 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie.
 2. Członkowie Sądu wybierają spośród siebie zastępce przewodniczącego.
 3. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Sądu Cechowego wyboru uzupełniającego dokonuje Walne Zgromadzenie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Postanowienia &29 ust. 2 statutu stosuje się odpowiednio.

& 38

 1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu Cechu lub z własnej inicjatywy.
 2. Sąd Cechowy orzeka w składzie trzyosobowym, któremu przewodzi Przewodniczący Sądu lub jego zastępca.

& 39

 1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:
  1. Upomnienia
  2. Nagany
  3. Pozbawienia do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres roku
  4. Pozbawienia prawa wybieralności do organów cechowych na okres 3 lat
  5. Wykluczenia z członkostwa w Cechu.
 2. Gdy ukazany członek pełni funkcję w organach statutowych Cechu, Sąd niezależnie od kary orzeczonej w myśl ust. 1, może zgłosić wniosek o odwołanie ukaranego z pełnionej fukncji w tym organie.
 3. W przypadku, gdy rozpatrywana sprawa dotyczy nienależycie lub wadliwie wykonanej przez ukaranego usługi lub roboty, Sąd Cechowy może niezależnie od orzeczonej kary zalecić naprawienie szkody wyrządzonej przez ukaranego.

& 40

 1. Wykluczenie członka Cechu nastąpić może jedynie z ważnej przyczyny, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest zarówno z postanowieniami statutu jak i z zasadami współżycia społecznego.
 2. Za ważną przyczynę wykluczenia uznać należy w szczególności:
  1. Popełnienie przestępstwa a w celu uzyskania korzyści materialnych lub niskich pobudek, gdy przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu.
  2. Uporczywe nie wykonywanie postanowień statutu lub uchwał organów Cechu/
  3. Nie opłacanie składek członkowskich przez okres ponad 12 miesięcy.
  4. Naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej.

& 41

 1. Orzeczenia Sądu Cechowego doręczone są zainteresowanym stronom na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od daty orzeczenia. Od orzeczenia przysługuje prawo odwołania się do Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego przy Izbie Rzemieślniczej w Łodzi w ciągu 14 dni od daty doręczenia orzeczenia Sądu Cechowego, o czym w uzasadnieniu tego orzeczenia należy pouczyć.
 2. Wydane w trybie odwoławczym orzeczenia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego są ostateczne.
 3. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń należy do Zarządu Cechu.

& 42

Procedurę i tryb postępowania przed Sądem Cechowym określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

SEKCJE ZAWODOWE

& 43

 1. Członkowie Cechy wykonujący jednakowe lub pokrewne zawody tworzą sekcje zawodowe.
 2. Sekcje zawodowe wybierają wybierają swoich przedstawicieli w przypadku zastosowania postanowienia &22 ust. 2 statutu.
 3. Powoływanie sekcji zawodowych oraz określenie ich zadań należy do Zarządu Cechu. Na pierwszym zebraniu sekcja wybiera przewodniczącego i zastępcę. Przewodniczący może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.
 4. Do zadań sekcji zawodowych należy:
  1. Oddziaływanie na członków Cechu w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań gospodarczych i społecznych,
  2. Prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej,
  3. Zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb reprezentowanych zawodów,
  4. Otaczanie opieką pracowników młodocianych pobierających naukę zawodu oraz prowadzenie działalności mediacyjnej w przypadku sporów wynikłych na tle procesu szkolenia.
 5. Swoje opinie, postulaty i wnioski sekcje zawodowe zgłaszają Zarządowi Cechu.

KOMISJE ZARZĄDU CECHU

& 44

 1. Dla wykonania ważnych zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki i rzetelnego wykonywania zawodu, a także do rozpatrywania skarg na działalność jego członków, Zarząd Cechu może powołać komisje.
 2. Komisje mają charakter opiniodawczy oraz doradczy i swoje wnioski przedstawiają Zarządowi Cechu.
 3. Członków Komisji powołuje i odwołuje Zarząd Cechu.
 4. Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.

IV GOSPODARKA FINANSOWA

 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w & 2 ust 3 statutu, darowizny i dobrowolne świadczenia oraz inne wpływy.
 2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalane przez Walne Zgromadzenie.
 3. Zasadą gospodarki finansowej Cechu jest samowystarczalność.
 4. Zasady gospodarki finansowej Cechu uchwala Walne Zgromadzenie.

& 46

Cech, będąc członkiem organizacji wymienionych w & 3 statutu, uczestniczy w kosztach tych organizacji na zasadach określonych w deklaracji akcesyjnej.

V. BIURO CECHU

& 47

 1. Dyrektor Biura Cechu kieruje jego pracą, przygotowuje materiały na posiedzenie organów Cechu oraz czuwa nad wykonywaniem ich uchwał,
 2. Dyrektor Biura Cechu jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez Cech obowiązującego prawa oraz dyscypliny finansowej.
 3. W przypadku, gdy wykonanie uchwały lub decyzji, bądź innego działania organu Cechu powoduje lub spowodować może naruszenie prawa, Dyrektor Biura Cechu obowiązany jest wystąpić na piśmie do organu, który kwestionowane działanie podjął, o jego zmianę lub uchylenie.
 4. Dyrektor Biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia i Zarządu Cechu z głosem doradczym.
 5. Dyrektor Biura podlega bezpośrednio Starszemu Cechu.

& 48

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Dyrektor Biura Cechu.

VI. REPREZENTACJA CECHU

& 49

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu oraz Dyrektora Biura Cechu.

& 50

 1. Oświadczenie woli w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych Cechu składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z Dyrektorem Biura Cechu lub upoważnionym przez niego pracownikiem Biura Cechu.
 2. Zarząd Cechu może udzielić Dyrektorowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonania określonych czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładu, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

VII POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

& 51

 1. Od decyzji Zarządu Cechu, wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
 2. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni i liczony jest od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem i zawierającej nadto pouczenie o prawie do odwołania.
 3. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.
 4. Organ odwoławczy może rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, gdy opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
 5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującym odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

VIII LIKWIDACJA CECHU.

& 52

 1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 oddanych głosów.
 2. Uchwała o likwidacji, o której mowa w ust. 1, określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego, powołuje likwidatora oraz określa cel, na który będzie przeznaczony majątek Cechu.

Ujednolicona treść statutu po zmianie z dn. 15.04.2016r.

Waldemar Gołąb


UCHWAŁA nr 7

Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku obradując w dniu 20 czerwca 2021 roku działając na podstawie § 20 Statutu Cechu, w oparciu o wniosek Komisji Wnioskowej Zgromadzenia

postanawia

wprowadzić następujące miany w Statucie Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku

§ 1

Zmienia się § 1 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„1. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców - zwany dalej „CECHEM” jest z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 4 statutu, dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, małej i średniej przedsiębiorczości w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców/Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z poźn. zm./.
2. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24.07.2015 o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm./ oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm./.
3. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle /tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm./ zwanej dalej ustawą o rzemiośle oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców Dz.U. z 2019 r. poz. 1809/ i innych ustaw wymienionych w § 1 ust. 1 i 2.
4. Cech nosi nazwę: CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W RADOMSKU.
5. Siedzibą Cechu jest miasto Radomsko – teren działania Cechu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polski; zadania o których mowa w ustawach wymienionych w ust. 1-3 Cech wykonuje na obszarze województwa łódzkiego w granicach administracyjnych powiatu radomszczańskiego.”

§ 2

Zmienia się § 6 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„1. Członkami Cechu mogą być prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle przez:
1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub
2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1, lub
3) spółkę jawną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3 statutu, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub
4) spółkę komandytową osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3 statutu, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub
5) spółkę komandytowo-akcyjną osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3 statutu, wszystkich wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub
6) jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej – jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub
7) spółkę, o której mowa w pkt 3–5, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3 statutu, przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika, lub
8) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika oraz wszyscy wspólnicy łącznie są mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
2. Za zgodą Zarządu Cechu członkami Cechu mogą być także:
a) małżonek lub zstępny osoby, o której mowa w § 6 ust. 1 Statutu, jeżeli uczestniczy w wykonywaniu przez tę osobę działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła,
b) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą niebędące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników,
c) członkami wspierającymi mogą być osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą.
3. Dowodami kwalifikacji w rzemiośle są:
1) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej, ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła;
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła;
3) świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła;
4) zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła.
4. Rzemieślnikiem jest osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, 2 i 8 oraz spółka, o której mowa w ust. 1 pkt. 3-7
5. Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach ustawy o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Łodzi, a działalność tę prowadzi w granicach administracyjnych obszaru działania Cechu.
6. Członkami Cechu mogą być również osoby, które przez ostatnie 15 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej.”

§ 3

Zmienia się § 24 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia powiadamia się wszystkich członków oraz organizacje wymienione w § 3 statutu, listami poleconymi lub okólnikiem lub pocztą e-mail, za potwierdzeniem jego przyjęcia, co najmniej 14 dni przez terminem obrad.”